Lõputööde kaitsmised

EMÜ VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUDI
LÕPUTÖÖDE KAITSMISED 2016

Loomakasvatuse ja kalakasvatuse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 01.06.2016 kell 9.00 Kr.62 A201 

Loomakasvatuse õppekava (449)

1. Anni Saare (kell 9.00) (kinnine kaitsmine) 
Lüpsilehmade heaolu hindamise protokolli rakendatavuse uuring Eesti piimafarmides
Examining the practicability of using a welfare protocol to assess welfare on Estonian dairy farms
Juhendajad: David Richard Arney, Maria Soonberg
Retsensent: Heldur Peterson

Vaheaeg kell 9.45 – 10.00
Auditooriumi lubatakse järgnevad kaitsjad ja külalised.

2. Maria Liisa Luur (kell 10.00)
Eesti holsteini tõugu lehmade käitumise võrdlus talve- ja suveperioodil
Estonian Holstein breed cattles behavioural comparison between summer and winter season
Juhendajad: David Arney, Maria Soonberg
Retsensent: Allan Kaasik

3. Triin Visamaa (kell 10.35)
Eesti vuti jõudlusnäitajad ja nendevahelised seosed
Production performance traits and their correlations of Estonian quail
Juhendaja: Aleksander Lember, Mirjam Vallas
Retsensent: Alo Tänavots

4. Maksim Runin (kell 11.10)
Silo propanoolisisaldus ja selle seos teiste fermentatsiooninäitajatega
Silage propanol content and its relationship with other fermentation parameters
Juhendaja: Andres Olt
Retsentsent: Allan Kaasik

Kalakasvatuse õppekava (462)

5. Tähti Tobreluts (kell 11.45)
Kalaturism Eestis
Fishing tourism in Estonia
Juhendaja: Katrin Kaldre
Retsensent:Martin Liiv

Liha- ja piimatehnoloogia õppekava magistritööde kaitsmine toimub 01.06.2016 kell 9.00 Kr.56/5 -123

Piimatehnoloogia eriala

1. Liis Teder (kell 9:00)
Soolatud ja soolamata rõõsakoorevõi kvaliteedi hindamine erinevate säilitusrežiimide korral
Quality assessment of salted and unsalted sweet cream butter during storage at different
temperatures
Juhendajad: Ivi Jõudu, Katrin Laikoja
Retsensent: Margit Laisaar

2. Triinu Valge (kell 9:30)
Saanen ja rootsi maatõugu kitsede piima rasvhappelise koostise uurimine Eestis
Milk fatty acid composition of Saanen and Swedish landrace goats in Estonia
Juhendajad: Vilma Tatar, Sergei Jurtšenko
Retsensent: Heli Kiiman

3. Liisi Klein (kell 10:00)
Piima ultraheliga töötlemise mõju piimarasva eraldumisele
Effect of ultrasound on milk fat separation
Juhendajad: Vilma Tatar, Uko Bleive
Retsensent: Tiina Korjus

4. Anumari Teras (kell 10:30)
Veise ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse uurimine nelja poegimisjärgse lüpsi lõikes
Investigation of bovine colostrum whey particle size distribution during four milkings
postpartum
Juhendaja: Andres Sats
Retsensent: Hannelore Kiiver

5. Triin Aasmäe (kell 11:00)
Lehmapiima rasvakuulikeste suurusjaotust mõjutavad tegurid
Factors affecting bovine milk fat globules size distribution
Juhendajad: Hannes Mootse; Vilma Tatar
Retsensent: Heli Kiiman

Lihatehnoloogia eriala

6. Jaanika Torp (kell 11:30)
Happeliste marinaadide mõju sealiha kvaliteedinäitajatele
The effect of acidic marinades to the quality parameters of pork
Juhendajad: Kirstiina Veri, Aarne Põldvere, Alo Tänavots
Retsensent: Priit Dreimann

7. Jaan Parts (kell 12:00)
Lihaveiste algtöötlemisel tekkivad kõrvalsaaduste kogused ja füüsikalis-keemiline koostis
Output of by-products quantities during primary processing and their physico-chemical
composition of beef cattles
Juhendajad: Lembit Lepasalu, Aarne Põldvere, Alo Tänavots
Retsensent: Ragnar Leming

Reedel 3. juunil toimuvad bakalaureusetööde kaitsmised:
Sulgudes on toodud orienteeruv töö kaitsmise algusaeg

Toiduainete tehnoloogia bakalaureusetööd Kr. 56/5 auditoorium 123

1. Liina Raja (kell 9.00)
Termilise töötluse parameetrite mõju veise ternespiima mikroobide üldarvule
Effect  of thermal treatment parameters on bovine colostrum microbial count
Juhendaja: doktorant Andres Sats, MSc
Retsensent: emeriitdotsent Priit Elias, PhD, piima ja piimatoodete mikrobioloogia

2. Gete Meekler (kell 9.30)
Jääveini tehnoloogial põhineva analoogtoote väljatöötamine
The development of an icewine based analogue product 
Juhendaja: lektor Raili Saar MSc; lektor Annemari Polikarpus MSc
Retsensent: EMÜ aianduse osakonna juhataja, professor Kadri Karp, PhD

3. Liina Mälgand (kell 10.00)
Membraantehnoloogiate kasutamine laktoosi- ja mineraalainesisalduse vähendamiseks hapust vadakust 
Reducing lactose and mineral contents in acid whey using membrane technologies 
Juhendajad: peaspetsialist Hannes Mootse MSc; lektor Tauno Mahla MSc
Retsensent: Estover Piimatööstus OÜ tehnoloog Indrek Ridaliste MSc

Veterinaarmeditsiini eriala üliõpilaste lõputööd

Anna Jevhuta
Taimsete lisandite antibakteriaalne toime valitud bakteritele
Antibacterial effect of plant additives on selected bacteria
Juhendajad: Mati Roasto, Kadrin Meremäe
Retsensent: Elen Peetsmann

Johanna Marttinen
Evaluation of various radiography based femoral angles in Lancashire heelers with and without medial patellar luxation
Erinevate reieluu nurkade radiograafiline hindamine mediaalse põlvekedra nihestusega ja ilma nihestuseta Lancashire’i heeleritel
Juhendajad: Jan Räihä, Toomas Orro
Retsensent: Rainer Hõim

David Sargsyan
Kraniaalse ristatisideme rebendi etioloogia, ravi ja postoperatiivne taastumine koertel
Cranial cruciate ligament rupture etiology, treatment and postoperative recovery in dogs
Juhendajad: Aleksandr Semjonov, Toomas Orro
Retsensent: Garri Tralman

Ida Elisa Tiainen
Overview of growth, energy status and nutritional management of weanling horses in winter in different housing systems 
Ülevaade varssade kasvust, energiabilansist, söötmis-pidamistingimustest talvisel ajal erinevates tallitüüpides
Juhendajad: Toomas Orro, 
Retsensent: Reet Herm

Anri Timonen 
Mycoplasma bovis’e põhjustatud udaranakkuse karjasisene levimus, mõju lehma udaratervisele, piimatoodangule ja –koostisele
Within-herd prevalence of intramammary infection caused by Mycoplasma bovis and impact on cow udder health, milk yield and composition.
Juhendajad: Piret Kalmus, Kerli Mõtus
Retsensent: Kristi Praakle

Saara Trimeloni
Human and animal safety during the chemical immobilization of large carnivores in captivity 
Inimeste ja loomade turvalisus tehistingimustes peetavate suurte kiskjaliste keemilist immobilisatsiooni teostades
Juhendaja: Aleksandr Semjonov
Retsensent: Vilhelmiina Huuskonen