Kalakasvatus 3+2

KALAKASVATUSE ERIALAL KAITSTUD MAGISTRITÖÖD (3+2 ÕPE)

Jrk.nr.

Nimi Kuupäev Akadeemiline kraad Töö pealkiri
1 Pukk, Lilian 30.05.08 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Jõevähi Astacus astacus L. viljakus ja lihasaagis Eestis
2 Alep, Helikar 5.06.09 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Fosfori ja lämmastiku ühendite sisaldus Eesti vikerforellikasvanduste vees.”
3 Kahar, Siim 5.06.09 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Marja ja vastsetena asustatud lõhe (Salmo salar L.)noorjärkude ellujäämus ja kasv looduslikes tingimustes Selja ja Valgejõe jõgede näitel
4 Sepping, Liisi 5.06.09 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Parasiitsete imiusside Diplostomum ja Tylodelphys perekonna esinemine Eesti vikerforellikasvandustes.”
5 Burimski, Oksana  3.06.10 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Latika (Abramis Brama) populatsioonigeneetiline struktuur Emajõe-Peipsi-Võrtsjärve veesüsteemis
6 Hiiemäe, Härmo 3.06.10 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Anesteetikumide mõju Euroopa angerja (Anguilla anguilla) uinumisele kalakasvatuse katsetes
7 Jaska, Joel 3.06.10 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Jõevähi Astacus Astacus L. kasv puhaskultuuris ja polükultuuris karpkalaga
8 Koitmaa, Eduard 3.06.10 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Pärnumaa kalandus ja kalapüügieeskirjade rikkumiste erinevused Pärnumaal läbi aegade
9 Vaino, Ott 3.06.10 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Eestisse imporditud Adleri merivaigukollase vikerforellitõu kalakasvatuslik iseloomustus
10 Alliku, Karel 3.06.11 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Lõhe elusgeenipangana kasutatava sugukarja loomine ja pidamine Põlula Kalakasvatuskeskuses
11 Nisuma, Margus 3.06.11 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Rigor mortis`e mõju vikerforelli (Oncorhynchus mykiss) liha kvaliteedile
12 Rand Eva-Maria 3.06.11 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Meriforelli (Salmo trutta L.) populatsioonide geneetiline mitmekesisus Soome lahte suubuvates Eesti jõgedes
13 Rennit, Priit 3.06.11 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Marmorvähi, Eesti akvaariumikaubanduses leviva uue võõrliigi kasv kunstlikes tingimustes
14 Harin, Elis 1.06.12 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Signaalvähk Pacifastacus leniusculus Eestis – liigi mõju jõevähile ja võimalikud tõrjemeetmed
15 Kruusamägi, Ats 1.06.12 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Arktika Paalia Salvelius alpinus kasvatamine Eestis
16 Liiv, Martin 1.06.12 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Diploidse ja triploidse kromosoomistikuga vikerforelli Oncorhynchus mykiss inkubeerimine ja kasvatamine suletud veekasutusega inkubaatoris
17 Ljubimov, Margus 31.05.13 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Lõhe (Salmo salar) asustamise tulemuslikkuse hindamine märgistatud kalade tagasipüükide alusel
18 Maasikpalu, Kadri 31.05.13 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Jõevähi (Astacus astakus) seisundi muutused suuremates Lõuna-Eesti järvedes
19 Mandel, Martin 31.05.13 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Ahvena (Perca fluviatilis) kasvust Eesti väikejärvedes
20 Meženin, Anton 31.05.13 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Marmorvähi (Procambarus fallax f. virginalis) ellujäämus madalatel temperatuuridel (1–4 0 C)
21 Andresson, Mai 6.06.14 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Daugava ja Kunda jõgede populatsioonidest pärit lõhe (Salmo salar L.) emaskalade kasutamise ning noorkalade kasvatamise tulemused Põlula Kalakasvatuskeskuses
22 Haugjärv, Kerli 6.06.14 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Kahe erineva sööda mõju marmorvähi (Procambarus fallax f. virginalis) kasvule, värvusele, surevusele ja suguküpsuse saabumisele
23 Kohv, Silver 6.06.14 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Vikerforelli (Oncorhynchus mykiss) kahe erineva aretusliini silmtäppmarja inkubeerimine ja maimude kasv tootmistingimustes
24 Mekk, Kirsi 6.06.14 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) PIT märgise mõju jõevähi (Astacus astacus L.) ellujäävusele
25 Rallmanna, Ave 6.06.14 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Tavalise soolavähi (Artemia salina) kasutamine kalakasvatuses
26 Jaanuska, Heiki 5.06.15 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Karpkala Cyprinus carpio vastsete kasvatamine kinnise veekasutusega süsteemis erinevatel söötmisskeemidel
27 Umsar, Katriin 5.06.15 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Daugava lõhekarja geneetiline iseloomustus ja sobivus Pärnu jõe hävimisohus lõhepopulatsiooni taastamiseks
28 Tobreluts,  Tähti  1.06.16 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Kalaturism Eestis
29 Ahlberg, Erik 31.05.17 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Kalajahu asendamise võimalused jahumardika (Tenebrio molitor) vastsete jahuga vikerforellil
30 Pajusalu, Raimo 31.05.17 põllumajandusteaduse magister (kalakasvatus) Atlandi lõhe (Salmo salar L.) niisa sügavkülmutamise tehnoloogia rakendamine RMK Põlula kalakasvatustalituses