Veterinaarmeditsiin (398)

Eesti Põllumajandusülikooli on saabunud EAEVE ekspertkomisjoni raport loomaarstiõppe taseme hindamise tulemustest EPMÜ-s „Report on the visit to the Veterinary Faculty of Tartu, Estonia, 4-9 October 2004“, mis on heaks kiidetud EAEVE/FVE ühise hariduskomisjoni poolt (Joint Education Committee). EPMÜ loomaarstiteaduskond on sellest tulenevalt läbinud akrediteerimisprotseduuri, mis on aktsepteeritud Euroopa Ühenduse kõrgemat veterinaarharidust pakkuvate koolide poolt. Nimetatud rahvusvaheline akrediteerimisprotsess erineb oma vormilt ja sisu sügavuselt meie rahvuslikust hindamissüsteemist. Ekspertide lõppraportist selgub, et nende poolt käsitletud aspekte on kohati vaadeldud tunduvalt sügavamalt ja spetsiifilisemalt. Sellest tulenevalt on raportis ekspertide poolt väljendatud arvamused ja soovitused mahukad ja põhjalikud ning suunatud tulevikku veterinaaria üldist arengut silmas pidades.

 

EAEVE ekspertide hinnangul õppekavade ja õpikeskkonna juures kardinaalseid puudusi ei täheldatud s.t. et suured investeeringud viimastel aastatel materiaalse baasi kaasajastamiseks loomaarstiteaduskonnas on täitnud oma otstarbe ning teostatud muudatused kuueaastasele õppele üleminekuks on positiivselt esile tõstetud.

Rahvusvahelise hindamise raportis on toodud rida ettepanekuid veterinaarhariduse taseme tõstmiseks. Akrediteerimissüsteemi reglement jagab need kahte kategooriasse – ühed, mille rakendamata jätmine ei mõjuta oluliselt veterinaarmeditsiini õppe vastavust EÜ direktiivile nr 78/1027/EC. Teised, nõndanimetatud I kategooria ettepanekud, kui nendele tähelepanu ei pöörata, võivad seada kahtluse alla teaduskonna võimekuse anda direktiivile vastavat koolitust. Neli I kategooria ettepanekut on toodud akrediteerimisraporti 71-sel leheküljel. Need on formuleeritud silmas pidades olukorda oktoobris 2004. Samas on möödunud aasta jooksul aset leidnud rida muutusi, mis komisjoni raportis ei kajastu. EAEVE komisjonile on neid tutvustatud progressiaruandes käesoleva aasta aprillikuus. Kolm I kategooria ettepanekut on leidnud lahenduse. Soovitatud õppejõudude arvu suurendamine on probleem, mille lahendamine nõuab lisaressursse ja ei saa seetõttu kiiret lahendust leida. Kuid ka selles valdkonnas on oma vahenditega tehtud mitmeid edusamme (reformide käigus ühtse instituudi loomine loomakasvatuse instituudi ja loomaarsti-teaduskonna baasil, algatatud mitmeid projekte külalisõppejõudude toomiseks Tartusse pikemaks perioodiks).

Eesti päritolu ja EPMÜ diplomiga loomaarstid on juba asunud tööle välismaale, sealhulgas näiteks Inglismaale veterinaarinspektoritena, kandideerinud ja saanud residendi kohtadele erinevates ülikoolides. Huvi selliste võimaluste järgi kasvab ja informatsioon, et väike Eesti on aktiivselt kaasajastanud ja arendab edasi veterinaarmeditsiinialast õpet Tartus, ainult lisab meie diplomile väärtust.

Järgnevalt huvilistele tutvumiseks erinevaid materjale akrediteerimise protseduurist ja konkreetselt meie enda ja meile antud hinnangutest.

 1. Ülevaade kõrgemat veterinaarmeditsiini alast haridust andvate õppeasutuste hindamise süsteemist Euroopas – mis see on:
  Visitation and Evaluation of Establishments for Veterinary Education
  By Dr. med. vet., FVH, Olivier Glardon, Switzerland
 2. Akrediteerimise ametlik reglement:
   EVALUATION OF VETERINARY TRAINING IN EUROPE: Standard Operating Procedures 2002
  Adopted by the Advisory Committee on Veterinary Training
  (ACVT) on 21/02/00, and revised at the request of the
  Commission on 17/05/00 and also by the ACVT on 16/06/00
  (Doc.XV/E/8488/2/98 - Revised)
 3. Enesehinnangu raport:
   SELF-EVALUATION REPORT
  June 2004
  Faculty of Veterinary Medicine
  Estonian Agricultural University
  Kreutzwaldi 62, Tartu 51014
  Estonia
 4. Eksperthinnang veterinaarmeditsiini eriala õpetamise olukorrale Tartus :
   REPORT ON THE VISIT TO THE VETERINARY FACULTY OF TARTU, ESTONIA 4-9 October 2004
 5. EAEVE/FVE nimekiri akrediteerimise protseduuri läbinud veterinaarmeditsiini alast kõrgemat haridust andvatest kõrgkoolidest seisuga veebruar 2006  (PDF formaadis):
   EAEVE/FVE EDUCATION COMMITTEE
  List of Visited and Approved Institutions
 6. Progressi aruanne seisuga 2006 juuni.
   PROGRESS REPORT, JUNE 2006
  Follow-up activities after the visit to
  the Faculty of Veterinary Medicine
  at Estonian Agricultural University
  4-9 October 2004
 7.  Report: Re-visit of the institute of veterinary medicine and animal sciences of the Estonian university of life sciences in Tartu Estonia
 8.  EVEA ja FVE vastus 20.10.2007
 9.  Progress Report 22.09.2009
 10.  Letter of Approval 04.02.2010
 11. Self-Evaluation Report Stage One
 12. European Association of Establishments for Veterinary Education REPORT on the STAGE 1 VISITATION to The Institute of Veterinary Medicine and Sciences, Estonian University of Life Sciences, Tartu. 16–20 November 2015 by the EXPERT GROUP. FINAL REPORT AS ISSUED BY ECOVE ON 11 MAY 2016.