Projektid

 1. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 2.1 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“ projekt nr 8-10/97 „Säga (Silurus glanis) kui perspektiivse uue vesiviljelusliigi kunstliku paljundamise ja kasvatamise tehnoloogiate väljaarendamine ning parimate omadustega liinide väljaselgitamine“ (01.07.2017–31.08.2022), vastutav täitja Riho Gross.
  Projekti eesmärgiks on arendada Eestis välja ja optimeerida säga kunstliku paljundamise ja kasvatamise tehnoloogia ning selgitada välja parimate kalakasvatuslike omadustega ja geneetiliste näitajatega liinid.
 2. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 2.1 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“ projekt nr 8-10/98 „Ressursi- ja keskkonnasäästlike lahenduste väljatöötamine jõevähkide söötmisel, tagamaks vähikasvatuse efektiivsuse ja toodangu suurendamist Eestis" (01.09.2017–31.12.2022), vastutav täitja Katrin Kaldre.
  Projekti eesmärgiks on töötada välja optimaalse koostise ja struktuuriga ressursi- ja keskkonnasäästlik sööt jõevähi erinevate vanuserühmade jaoks.
 3. Institutsionaalne uurimistoetus IUT8-2 "Populatsioonigeneetika, genoomika ja transkriptoomika rakendused kalade ja põllumajandusloomade geneetilise mitmekesisuse ja lokaalsete adaptatsioonide uuringutes (1.01.2013−31.12.2018)", vastutav täitja Riho Gross
  Uurimisteema käsitleb kalade ja põllumajandusloomade geneetiliste ressursside kaitse ja säästliku majandamise probleeme ja keskendub peamiselt geneetilise mitmekesisuse ja lokaalsete adaptatsioonide uurimisele, integreerides populatsioonigeneetika, genoomika, transkriptoomika ja ökoloogia meetodeid. Uurimisteema on jagatud 4 alateemaks: 1. Atlandi lõhe ökoloogiline genoomika; 2. Peremees-parasiidi interaktsioonid ja haigusresistentsuse geneetilised alused lõhelistel; 3. Valitud kala- ja vähiliikide (forell, Atlandi lõhe, koha, jõevähk) geneetiline mitmekesisus ja populatsioonistruktuur; 4. Põllumajandusloomade geneetiline mitmekesisus ja funktsionaalne genoomika. Oodatavad tulemused on olulised nii fundamentaalsest kui rakenduslikust aspektist, aidates selgitada molekulaarse adaptatsiooni ja kohasuse mehhanisme ning võimaldades paremini kaitsta ja säästlikumalt kasutada ohustatud kala- ja vähiliikide ning põllumajandusloomade geneetilisi ressursse. 
 4. Keskkonnaministeeriumi siseriiklik leping " Kalade taastootmise alased uuringud (2017) (1.05.2017−30.04.2018)", vastutav täitja Riho Gross
 5. KIK-i 2017. a. kalanduse programmi projekt "Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kasutamiseks ja kaitseks 2017. a (1.04.2017−16.04.2018)", vastutav täitja Margo Hurt.
 6. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme „Inimkapitali ja suhtevõrgustike edendamineˮ projekt "Eesti rannikumerest püütud meriforellide (Salmo trutta morpha trutta ) parasitoloogiline uuring (21.04.2017−1.05.2018)", vastutav täitja Priit Päkk.