Väitekirjad

2013

Doktoritöö:

 • H. Harzia. Lehmapiima metaboolse profiili ja laapumise vahelised seosed, söötmise ja laktatsiooniperioodi mõju. Juhendajad: O. Kärt, U. Soomets, K. Kilk.

2012

Doktoritöö:

 • H. Jaakson. Insuliiniresistentsusest piimalehmadel ja selle seostest tõu, toitumuse ja piimatoodanguga. Juhendajad: O. Kärt, K. Ling. 

2009

Magistritöö:

 • H. Suurmets. Starteri koostise mõju vasikate kasvule ja arengule 
  Juhendaja: H.Kaldmäe

Doktoritöö:

 • J. Samarütel. Energia- ja ainevahetusseisundi näitajate seosed luteaalaktiivsuse ja sigimisega Eesti holsteini lehmadel. 
  Juhendajad: O.Kärt, A.Valdmann, K.Ling

2008

Doktoritööd:

 • I. Jõudu . Piima valgulise koostise ja geneetilise polümorfismi mõju piima laapumisomadustele.
  Juhendajad: prof. O.Kärt, prof. O.Saveli ja vanemteadur M.Henno

2006

Magistritööd:

 • M.Kass. Õlipressimise tehnoloogia mõju rapsikoogi proteiini kvaliteedile veiste söötmisel
  Juhendajad: prof. O.Kärt ja vanemteadur H.Kaldmäe

2005

Doktoritööd:

 • M.Ots. Energia- ja proteiiniallika mõju mikroobse proteiini sünteesile mäletsejalistel.
  Juhendaja prof. O.Kärt
 • M.Henno. Piima kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid.
  Juhendaja põllumajandusteaduse doktor A.Olkonen
  Teaduslik konsultant prof. O.Kärt

2003

Magistritööd:

 • A. Olt. "Eestis aretatud liblikõieliste heintaimede ja nendest valmistatud silode keemilisest koostisest ning toitainete omastamisest.
  Juhendaja põllumaj. kand. H. Kaldmäe

2001

Magistritööd:

 • I. Kibbal. Uurimusi silo kvaliteeti mõjutavatest teguritest.
  Juhendaja prof. O. Kärt.
 • H. Jaakson. Lipiidsete metaboliitide referentsväärtused eesti holsteini tõugu lehmade vereseerumis poegimiseelsel ja -järgsel perioodil.
  Juhendaja biol. kand. K. Ling.

1999

Magistritöö:

 • M. Ots. Looma- ja linnukasvatuses kasutatavad bioloogilised toimeained.
  Juhendaja prof. O. Kärt.

1998

Magistritööd:

 • I. Leontjeva. Uurimusi proteiini kvaliteedist kasvavate sigade söödaratsioonides.
  Juhendajad prof. Ü. Oll ja prof. O. Kärt.
 • A. Leesmäe. Uurimusi lüpsilehmade poegimishalvatuse vältimise võimaluste kohta anioonsete mineraalsoolade söötmise abil.
  Juhendaja prof. O. Kärt.

1997

Magistritööd:

 • Ü. Peda. Maksa valgusünteesi ja ekskretoorse funktsiooni hindamine maksakahjustuste varajaseks diagnoosimiseks suuretoodangulistel lehmadel.
  Juhendaja prof. Ü. Oll.
 • E. Rihma. Ülevaade eestikeelsest veisekasvatusalasest kirjandusest kuni 1918. aastani.
  Juhendaja prof. Ü. Oll.

1996

Doktoritöö:

 • O. Kärt. Uurimused veiste söödaratsiooni energiasisalduse võimaluste suurendamise kohta.
  Juhendaja konsultant prof. Ü. Oll.

1995

Magistritööd:

 • K. Kalamees. Sööda ning selle energia ja proteiini väärindamisest Eesti maatõugu lehmadega korraldatud katses.
  Juhendaja prof. Ü. Oll
 • T. Kukk. Th. Pooli söödatootmis- ja söötmisalastest kirjatöödest.
  Juhendaja prof. Ü. Oll

1994

Magistritööd:

 • R. Kirsel. Sealägaga väetatud rohusöötade efektiivsus veiste söötmisel.
  Juhendaja prof. A. Ilus.
 • M. Mäesalu. Rohusöötade nitraatidesisalduse seos konserveeruvusega.
  Juhendaja prof. A. Ilus.
 • E. Alop. Aminohapete sisaldus mittetraditsioonilistes söötades.
  Juhendaja põll.-kand. E. Pedak.