Katrin Kaldre filosoofiadoktori väitekirjade kaitsmine

Algus Kell: 10:15
Lõpp Kell: 12:00

Kreutzwaldi 5-2A1, Tartu

15.juunil 2018 algusega 10.15 toimub ruumis Kreutzwaldi 5-2A1 Katrin Kaldre filosoofiadoktori väitekirja

Invasive non-indigenous crayfish species as a threat to the noble crayfish (Astacus astacus L.) populations in Estonia.
Invasiivsed vähi võõrliigid ja nende ohustav mõju jõevähi (Astacus astacus L.) asurkondadele Eestis“

kaitsmine.

Juhendajad: Prof. emer. Tiit Paaver, prof. Riho Gross
Oponent: prof. Leopold Füreder (Institute of Ecology, University of Innsbruck, Austria)


Teate saatis Kristel Kirsimäe