Loomakasvatusettevõtte juhtimise praktika loomakasvatuse erialale

Loomakasvatusettevõtte juhtimise praktika

Praktika eesmärk on ülikoolis omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja praktiliste töökogemuste omandamine. Praktika jooksul saadakse põhjalik ülevaade ettevõtte praktilisest töökorraldusest ja juhtimisega seotud igapäevasest tegevusest, mis on vajalikud loomakasvatusettevõtte või mõne selle allosakonna juhina töötamisel.

Praktika toimub reeglina suvekuudel peale esimese õppeaasta teoreetilise õppetöö läbimist magistriastmes, kestusega vähemalt 156 tundi ehk ca 20 tööpäeva. Kui üliõpilase õppetöö võimaldab, on erandkorras võimalik praktikat sooritada ka õppesemestri ajal. Praktika peab olema sooritatud õppekavas ettenähtud ajaks.

Praktikakoht valitakse üliõpilase poolt iseseisvalt. Reeglina on praktikakohaks põllumajandusettevõte, mis on spetsialiseerunud loomakasvatussaaduste tootmisele.

Konkreetsete tegevuste tutvustamiseks ja läbiviimiseks on praktikabaasil õigus tegutseda oma parima äranägemise järgi arvestades töö iseloomu, üliõpilase usaldusväärsust ning tööohutust. Soovitav on praktikandi kaasamine võimalikult erinevate tööülesannete täitmisel.

Praktika jooksul tuleb koostada praktika aruanne, milles kirjeldatakse praktikakohta, selle tegevusi, juhtimispraktikaid ja koostatakse eneseanalüüs.

Praktika juhendamise ja korraldamisega kaasneva kulu osaliseks hüvitamiseks on võimalik taotleda praktikatoetust. Toetuse taotlemise täpsed tingimused ja korra võib leida PRIA koduleheküljelt

 

Ülikoolipoolne praktikajuhendaja:
Ragnar Leming
Tel. 7 313 444
E-post: ragnar.leming@emu.ee

 

Erialapraktika juhend ja täpsem info on leitavad ÕIS-ist.
VL.0232 Loomakasvatusettevõtte juhtimise praktika