Loomakasvatusettevõtte praktika loomakasvatuse erialale

Loomakasvatusettevõtte praktika

Erialapraktika eesmärgiks on omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine, süvendamine ja arendamine. Praktika käigus omandab üliõpilane töökogemusi ja oskusi iseseisvaks ametialaseks tööks. Lisaks konkreetsete tööülesannete täitmisele tutvutakse ettevõtte tegevuse erinevate külgedega ja saadakse detailne ülevaade kogu ettevõtte toimemehhanismidest.

Praktika toimub reeglina suvekuudel peale teise õppeaasta teoreetilise õppetöö läbimist, kestusega vähemalt 6 nädalat (30 tööpäeva). Kui üliõpilase õppetöö võimaldab, võib praktikat sooritada ka õppesemestri ajal. Praktika peab olema sooritatud õppekavas ettenähtud ajaks.

Praktikakoht valitakse üliõpilase poolt iseseisvalt. Reeglina on praktikakohaks põllumajandusettevõte, mis on spetsialiseerunud loomakasvatussaaduste tootmisele.

Konkreetsete tegevuste tutvustamiseks ja läbiviimiseks on praktikabaasil õigus tegutseda oma parima äranägemise järgi arvestades töö iseloomu, üliõpilase usaldusväärsust ning tööohutust. Soovitav on praktikandi kaasamine võimalikult erinevate tööülesannete täitmisel.

Praktika juhendamise ja korraldamisega kaasneva kulu osaliseks hüvitamiseks on võimalik taotleda praktikatoetust. Toetuse taotlemise täpsed tingimused ja korra võib leida PRIA koduleheküljelt

 

Praktika hindamise aluseks on:

  1. Praktika jooksul täidetud „Erialapraktika päevik”
  2. Üliõpilase poolt koostatud praktikaaruanne
  3. Praktika kohta ja praktikat iseloomustav ettekanne

 

Ülikoolipoolne praktikajuhendaja:
Ragnar Leming
Tel. 7 313 444
E-post: ragnar.leming@emu.ee

 

Erialapraktika juhend ja täpsem info on leitavad ÕIS-ist.
VL.0464 Loomakasvatuse erialapraktik