Loomakasvatusettevõtte praktika veterinaarmeditsiini erialale

Loomakasvatusettevõtte praktika

Loomakasvatusettevõtte praktika eesmärgiks on veterinaarmeditsiini õppesuundades omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine, süvendamine ja arendamine. Praktika käigus omandab üliõpilane töökogemusi ja oskusi iseseisvaks ametialaseks tööks. Lisaks konkreetsete tööülesannete täitmisele tuleb tutvuda ettevõtte tegevuse erinevate külgedega ja saada detailne ülevaade kogu ettevõtte toimemehhanismidest.

Praktika toimub reeglina suvekuudel peale teise õppeaasta teoreetilise õppetöö läbimist, kestusega vähemalt 4 nädalat (20 tööpäeva). Kui üliõpilase õppetöö võimaldab, võib praktikat sooritada ka õppesemestri ajal. Praktika peab olema sooritatud õppekavas ettenähtud ajaks.

Praktikakoht valitakse üliõpilase poolt iseseisvalt. Reeglina on praktikakohaks põllumajandusettevõte, mis on spetsialiseerunud loomakasvatussaaduste tootmisele.

Loomakasvatusettevõtte praktika käigus õpitakse tegema kõiki laudaspetsiifilisi töid nagu lauda puhastamine, loomade söötmine, andmete kogumine ja dokumenteerimine, haiguste ennetamine ja ravi ning kõiki muid vajalikke töid, mis tagaksid loomade hea tervise ja optimaalse jõudlustaseme. Konkreetsete tegevuste tutvustamiseks ja läbiviimiseks on praktikabaasil õigus tegutseda oma parima äranägemise järgi arvestades töö iseloomu, üliõpilase eelnevaid kogemusi ning tööohutust. Soovitav on praktikandi kaasamine võimalikult erinevate tööülesannete täitmisel.

Praktika juhendamise ja korraldamisega kaasneva kulu osaliseks hüvitamiseks on võimalik taotleda praktikatoetust. Toetuse taotlemise täpsed tingimused ja korra võib leida PRIA koduleheküljelt

 

Praktika hindamise aluseks on:

  1. Praktika jooksul täidetud „Erialapraktika päevik”
  2. Üliõpilase poolt koostatud praktikaaruanne
  3. Praktika kohta ja praktikat iseloomustav ettekanne

 

Ülikoolipoolne praktikajuhendaja:
Ragnar Leming
Tel. 7 313 444
E-post: ragnar.leming@emu.ee

Erialapraktika juhend ja täpsem info on leitavad ÕIS-ist.
VL.0822 Loomakasvatusettevõtte praktika