Hea tava

Hea tava suunised veterinaarmeditsiini üliõpilastele

Õpingute ajal on üliõpilastel juurdepääs klienditeabele, mis paneb veterinaaridele ja veterinaarmeditsiini üliõpilastele suure vastutuse. On oluline, et te oleksite nendest kohustustest ja teile pandud ootustest teadlikud juba oma õpingute alustamisel. Nende kohustuste ja ootustega mitte arvestamine võib avaldada kahjulikku mõju teile, teie haridusteele ja tulevasele karjäärile.

Käesolevas juhendis Hea tava suunised veterinaarmeditsiini üliõpilastele on kirjas teie kohustused Juba õpingute algusest peaksite mõtlema endast mitte ainult kui üliõpilasest, vaid kui tulevasest veterinaarspetsialistist. Kuigi teie kontaktid loomade ja klientidega on esimestel aastatel piiratud, töötate te koos veterinaararstidega ning aastate jooksul saate veterinaarkogukonna liikmeks, esindades lisaks enesele ka meie ülikooli. Teie käitumine nii töö- kui eraelus võib mõjutada teie kutsesobivust veterinaararstina praktiseerimisel. Samuti eeldavad teie kolleegid, et kõik hoiavad selle elukutse head mainet. See on põhjus, miks te peate näitama, et teete oma tööd südamega, korralikult ja ohutult, austades teile pandud usaldust ja vastutust.

Enne veterinaariaõpingutega alustamist tutvuge käesoleva juhendiga ning arvestage nende põhimõtetega.

A: Õppetegevus

1. Positiivne suhtumine õppetöösse:

Mina kui veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane:

1.1. Osalen aktiivselt õppetöös ning arendan õpingute jaoks olulisi teadmisi, oskusi ja pädevusi.

1.2. Olen motiveeritud ning pühendun elukestvale õppele ja oma oskuste arendamisele.

1.3. Kasutan nõustamist, tuge ja kõiki teisi ülikooli pakutavaid võimalusi oma teadmiste ja oskuste arendamiseks ning täiustamiseks nii auditoorses õppes kui ka praktikas.

1.4. Teavitan oma õppekorraldusspetsialisti või vastavat õppejõudu takistustest, vigadest või vastuoludest oma õppetöös.

1.5. Käitun kõigis õppe- ja hindamisolukordades ausalt, ei esita teiste töid enda omana ega plagieeri kursuse- või uurimistöid.

1.6. Ei tegele kontrolltööde ja eksamite ajal ühegi sellise tegevusega, mida võiks tõlgendada petmisena, sealhulgas ei too lubamatuid elektroonikaseadmeid või kirjalikke materjale arvestustele või eksamitele, ei kasuta arvutit/telefoni vastuste otsimiseks veebis (välja arvatud juhul, kui see on lubatud nn avatud raamatu eksami raames), ei ütle ette kaasüliõpilastele, jne.

1.7. Näitan üles austust korjuste ning loomsete kudede käitlemisel.

1.8. Hoolin oma kaasüliõpilastest, kohtlen neid lugupidavalt, pakun tuge ning toetan neid nii ühiste kui individuaalsete eesmärkide saavutamisel.

1.9. Olen vajadusel valmis andma oma kaasüliõpilastele nende tegevuse kohta konstruktiivset tagasisidet.

1.10. Olen valmis saama konstruktiivset tagasisidet oma tegevuse kohta ning sellele reageerima.

1.11. Olen algatusvõimeline ja sihikindel ning suhtun lugupidamise ja austusega õppejõududesse ja juhendajatesse.

1.12. Pean kinni õppekorralduseeskirjast ning õppeülesannete tähtaegadest.

B: Suhtlemine loomade ja loomaomanikega

2. Austus loomade ja nende omanike vastu

Mina kui veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane:

2.1. Austan loomi ja pühendan esmase tähelepanu nende tervisele ja heaolule.

2.2. Ei lase isiklikel väärtushinnangutel ja tõekspidamistel mõjutada minu suhtumist loomadesse.

2.3. Tunnustan eksisteerivat mitmekesisust ning austan klientide vajadusi ja väärtushinnanguid ega suru klientidele peale oma kultuuriväärtusi, veendumusi ja tavasid ega diskrimineeri kedagi etnilise kuuluvuse, vanuse, soo, soolise identiteedi, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, aga ka poliitilise kuuluvuse, majandusliku, sotsiaalse või tervisliku seisundi alusel.

2.4. Kohtlen kliente, kaasüliõpilasi ja loomaarstide kogukonna liikmeid viisakalt, arvestavalt ja lugupidavalt.

2.5. Tagan selle, et minu välimus ja riietus oleksid asjakohased ning kooskõlas bioohutuse ja bioturvalisuse nõuetega.

2.6. Asetan mure loomade heaolu pärast esikohale ning ei kasuta ära klientide heasoovlikkust oma õpieesmärkide saavutamiseks.

2.7. Olen valmis pakkuma loomadele asjakohast hooldust seitse päeva nädalas ja 365 päeva aastas, sealhulgas ka puhkepäevadel ja riiklikel pühadel vastavalt Töölepingu seaduse sätetele.

3. Kliendilt teadliku nõusoleku saamine

Kliinilise praktika juhendajad peavad küsima loomaomanikelt nõusoleku üliõpilaste patsiendiga tegelemiseks, ent sageli tuleb teil endal küsida loomaomanikelt luba nende ja nende loomadega tegelemiseks.

Mina kui veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane:

3.1. Teavitan kliente oma rollist ja kavandatava suhtluse/tegevuse olemusest.

3.2. Mõistan ning võtan arvesse seda, et kliendil on õigus anda nõusolek raviks või sellest keelduda.

3.3. Teen kõik selleks, et aidata kliendil mõista loomaga toimuva olukorda.

3.4. Suunan kõik küsimused, millele ma ei oska vastata või kus ma ei tunne end kindlalt, edasi oma kliinilise praktika juhendajale/veterinaararstile kellega ma koos töötan.

3.5. Ei kuritarvita kliendi nõusoleku ulatust.

4. Oma rolli mõistmine

Mina kui veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane:

4.1. Tean oma oskuste, kogemuste ja teadmiste taset ning ei näita end sellest pädevama või kvalifitseeritumana, samuti klaarin valesti mõistmisest tekkinud arusaamatused kohe.

4.2. Ei nõusta ega anna oma teadmiste ja oskuste taset ületavat teavet klientidele, pereliikmetele ega üldsusele. Selliste küsimuste ja kommentaaride puhul suunan loomaomaniku vastava spetsialisti juurde.

4.3. Ei alusta iseseisvalt ühtegi raviprotseduuri, välja arvatud hädaolukorras, kui pole kohal kedagi minust pädevamat või kvalifitseeritumat, kes saaks õigeaegselt sekkuda. Viimast tehes arvestan oma teadmiste ja oskuste piire.

C: Isiklikud ja ametialased väärtushinnangud/väärtused

5. Isiklik vastutus

Mina kui veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane:

5.1. Vastutan alati oma käitumise eest ja järgin kõiki käesoleva juhendi suuniseid ning muid üliõpilaste käitumist reguleerivaid ülikooli dokumente.

6. Patsiendi konfidentsiaalsuse tagamine

Teave klientide ja patsientide kohta on konfidentsiaalne. Avalikustamine ilma kliendi loata või muu õiguslikult vastuvõetava põhjenduseta õõnestab veterinaarpraktikas nõutavat usaldust ja võib tekitada kahju. Patsienditeavet võidakse arutada kursuse- või rühmakaaslaste ja kliiniku töötajatega, kes on otseselt konkreetse patsiendi raviga seotud, ning mõnikord ka kolleegidega keskkonnas, kus konfidentsiaalsus on tagatud.

Mina kui veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane:

6.1. Säilitan ja kaitsen kliendi konfidentsiaalsust, ei avalda ilma kliendi selgesõnalise nõusolekuta tema enda või looma tuvastamist võimaldavat teavet, (sh ei postita kommentaare, pilte, röntgenipilte ja videoid sotsiaalmeediasse) ning käsitlen tundliku sisuga materjali vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

6.2. Austan klientide õigust otsustada, kellele nende isikuandmeid võib edastada.

6.3. Hoian kogu patsienditeave konfidentsiaalsena, isegi kui patsiendi ravi on lõppenud või ta suri.

6.4. Ei postita üksikasjalikku teavet, videoid või fotosid, mis on seotud tundliku sisuga õppetegevusega nagu patoloogia praktikumid, post mortem tegevused, kirurgilised protseduurid jms.

6.5. Tagan selle, et kõik dokumendid ja pildid, mis sisaldavad patsiendi teavet, ei ole identifitseeritavad ning neid hoitakse turvalises kohas, millele on takistatud kõrvaliste isikute juurdepääs. Kui neid enam ei vajata, hävitatakse kõik dokumendid ja pildid turvaliselt.

6.6. Ei püüa pääseda juurde patsiendi teabele, välja arvatud juhul, kui olen seotud patsiendi hooldusega või kui mul on õiguslik põhjendus ja volitatud isikute luba infole ligi pääsemiseks.

6.7. Küsin nõu veterinaararstilt, kliiniliselt juhendajalt või õppejõult, kui mulle tundub, et konfidentsiaalsuse rikkumine võib olla vajalik või asjakohane (tavaliselt siis, kui looma või inimese heaolu on ohus).

7. Teaduseetika

Mina kui veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane või teadustegevusega seotud isik:

7.1. Käitun vastavalt asjakohastele riiklikele õigusaktidele ja EMÜ akadeemilise eetika põhimõtetele.

8. Isiklik heaolu ja tervis

Mina kui veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane:

8.1. Võtan vastutuse oma füüsilise ja vaimse tervise eest ja otsin hätta jäädes asjakohast abi ning teavitan oma instituudi õppekorraldusspetsialisti või õppedirektorit oma probleemsest olukorrast.

8.2. Hoolitsen oma heaolu eest tasemel, mis võimaldab mul õpinguid jätkata ning oma ülesandeid täita.

8.3. Ei väärkasuta aineid, nt ravimeid, narkootikume, alkoholi, jne.

8.4 Tunnen huvi kaasüliõpilaste käekäigu vastu ja toetan neid nii palju kui võimalik või otsin neile vajadusel abi.

D: Suhted ülikooli töötajate ja kaasüliõpilastega

9. Austus ülikooli töötajate ja kaasüliõpilaste vastu

Mina kui veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane:

9.1. Olen avatud ja aus.

9.2. Näitan üles austust nii akadeemiliste kui mitte-akadeemiliste töötajate ning kõigi veterinaarkogukonna liikmete vastu.

9.3. Järgin ülikooli, ülikooli kliinikute ja teiste minu õpingutega seotud institutsioonide reegleid ja eeskirju.

9.4. Täidan endale võetud kohustusi ja vastutan oma töö ning tegude eest.

9.5. Veendun, et järgitakse bioohutuse ja bioturvalisuse reegleid, täites ka ise puhtuse, hügieeni ja aseptika nõudeid.

9.6. Ei avaldada õpisituatsioonides kogutud konfidentsiaalset teavet kaasõpilaste kohta.

9.7. Ei postita (sotsiaalmeediasse) ühtegi pilti, videot või kirjalikku materjali, mida kaasüliõpilane, töötaja või avalikkuse esindaja võib tajuda, tõlgendada või pidada solvavaks, ründavaks, teda kahjustavaks või laimavaks.

9.8. Mõistan, et kõrgemini kvalifitseeritud kolleegidel on enam oskusi ja kogemusi ning töötan nende juhtimise ja järelevalve all.

9.9. Mõistan veterinaarpraksise, loomade heaolu ja veterinaarravimitega seotud ametialast vastutust ja juriidilisi kohustusi.

9.10. Töötan oma pädevuse piires ja tean, millal ja kust nõu, abi ja tuge otsida.

9.11. Võtan julgelt sõna, kui mul on muresid patsientide, klientide, personali ja õppepraktikat puudutavates küsimustes.

E. Kutsestandarditest kinni pidamine ning eneseareng

10. Laiemad erialased kohustused

Veterinaarspetsialistid vastutavad oma elukutse ja avalikkuse ees kõrgete kutsestandardite hoidmise eest, mis seisneb eelkõige individuaalses vastutuses oma kliinilise pädevuse eest.

Mina kui veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane:

10.1. Ei osale üheski tegevuses, mis kahjustaks kutseala mainet või kõigutaks üldsuse usaldust veterinaararsti elukutse vastu.

10.2. Reageerin professionaalselt ning teavitan volitatud isikuid tõsist muret tekitavatest probleemidest, sealhulgas neist, mis võivad otseselt mõjutada patsiendi ohutust.

10.3. Ei kasuta sotsiaalvõrgustiku kanaleid ega avalikke foorumeid, et väljendada oma muret üksikisiku või tema tegevuse pärast.

10.4. Ei kasuta oma rolli üliõpilasena isikliku kasu saamise eesmärkidel.

10.5. Annan veterinaarmeditsiini õppekava kohta hästi läbimõeldud ning konstruktiivseid hinnanguid ja tagasisidet.

10.6. Tean, et alkoholi ja mõnuainete kuritarvitamine võib mõjutada minu tervist ja kutsesobivust ning ületada seaduslikkuse põhimõtteid, ning et seda võib käsitleda ebaprofessionaalse käitumisena.