Veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetool (VL VB)

In English

Veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini õppetool ühendab endas töörühmi ülikooli kolmest vastutusvaldkonnast:

  • loomamorfoloogia ja -füsioloogia,
  • mikrobioloogia ja parasitoloogia,
  • loomatervis ja heaolu.    

Õppetool vastutab olulisemate veterinaaria alusteaduste (anatoomia, histoloogia, füsioloogia, mikrobioloogia, viroloogia, parasitoloogia, epidemioloogia) ning nendega haakuvate propedeutiliste õppeainete (patoloogiline anatoomia ja füsioloogia, lahanguõpetus, loomahügieen ja heaolu) õpetamise eest.

Teiseks on osakonna korraldada ka populatsioonimeditsiini valdkonda kuuluvate (kliiniliste) distsipliinide, nagu loomade ja lindude infektsioon ja parasiithaigused ning põllumajandusloomade karjatervis õpetamine. Eeltoodud valdkondadega on tihedalt seotud veterinaarne rahvatervis, riigi veterinaarmeditsiin, veterinaarseadusandlus ning kohtuveterinaaria, mistõttu on ka need distsipliinid osakonna õppejõudude õpetada.

Loomakasvatuse eriala  õppeainetest on osakonna peamine vastutusala loomakasvatuse mõju keskkonnale käsitlevad ainekursused. Lisaks õpetatakse ka söötmiskonsulendi ja biogaasi tootmise kursust.

Veterinaaria alusteaduste mitmepalgelisus

Veterinaaria alusteaduste mitmepalgelisus (A. Viltrop)

Osakonna teadlaste ja teadusrühmade peamisteks uurimistöö suundadeks viimastel aastatel on olnud zoonooside epidemioloogia Eestis, põllumajandusloomade infektsioon ja parasiithaiguste epidemioloogia ja patogenees, metsloomade haigused, aga ka veise vaagnaluu võrdlev anatoomia, saasteainete (NH3, H2S ja N2O) emissioonid loomakasvatuses ning loomapidajate hoiakute ja käitumise vahelised seosed loomahaiguste ennetamise küsimustes. Peale selle on tegeletud loomataudialaste riskihinnangute koostamisega.

Uute valdkondadena on käivitumas uurimistöö sigade Aafrika katku epidemioloogia ning veiste praakimise ja surmapõhjuste selgitamise suunal.

Osakonna teaduslaboratooriumid on varustatud kaasaegse aparatuuriga parasitoloogiliste, mikrobioloogiliste, molekulaarbioloogiliste uuringute läbiviimiseks (sh bio-ohutuse 3. taseme labor), samuti on meie käsutuses kaasaegne patoloogia laboratoorium (sh elektronmikroskoopia) ning aparatuur lauda keskkonnaparameetrite mõõdistamiseks.

Osakonnal on viljakas koostöö läbi ühiste uurimisprojektide teadusrühmadega Soomes, Lätis, Leedus, Taanis ja Saksamaal. Veel osaletakse mitmes teadus- ja hariduskoostöö võrgustikus (COST, NEAT).