Üldinfo

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Associate Professor Arvo Viltrop with students.

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (EMÜ VLI) vastutab veterinaarmeditsiini, loomakasvatuse, vesiviljeluse ning toiduainete tehnoloogia valdkondades teadus-, arendus- ja õppetöö eest.

Instituudi õppekavad on rahvusvaheliselt akrediteeritud, sh veterinaarmeditsiini õppekava Euroopa Veterinaarõppeasutuste Assotsiatsiooni (EAEVE) poolt, ning vastavad kaasaja nõuetele ja mitmekesise tööturu vajadustele. Instituudi õppetoolide ja töörühmade uurimistöö erinevates valdkondades katab sisuliselt kogu ahela „farmist toidulauale”.

VLI asub maaülikooli linnakus. Instituudi peahoone Zoomeedikum on viimase kümne aasta jooksul suures osas renoveeritud; kaasajastatud on uurimis- ja õppetööks vajalik taristu ning loomakliinik.

Avatud on ingliskeelne õpe veterinaarmeditsiini erialal. Suurenenud on välisüliõpilaste, -õppejõudude ja -teadurite ning külalisüliõpilaste arv. Toidutehnoloogia ja loomakasvatuse magistriõppekaval on päevase õppevormi kõrval avatud sessioonõpe.

2017. aastal moodustati instituutides õppetoolidel põhinev struktuur. Iga õppetool seisab hea õppetooliga samanimelise vastutusvaldkonna arengu eest.

Instituudi õppetoolid:

  • veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool,
  • kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool,
  • toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool,
  • toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool,
  • tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool,
  • söötmisteaduse õppetool,
  • vesiviljeluse õppetool.

Kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli koosseisu kuuluvad Eesti Maaülikooli Loomakliinik ja Maaülikooli Apteek. Õppe- ja teadustöö baasina on loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini erialade kasutuses Eerika Farm OÜ hallatav veisefarm Märjal.

Perioodil 2018–2025 pööratakse rohkem tähelepanu instituudi liikmeskonna arengu igakülgsele toetamisele ning koostöö süvendamisele ülikoolis, sealhulgas tagatakse akadeemiline järelkasv kõikides instituudi vastutusvaldkondades ning arendatakse ja renoveeritakse taristut.

Taristu arendamise prioriteedid on:

  • viia lõpule Zoomeedikumi renoveerimine, arvestades tänapäevaseid bioohutuse ja töökeskkonna nõudeid;
  • kaasajastada toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia, toiduhügieeni ning vesiviljeluse valdkondade teadus- ja õppetöös kasutatav taristu;
  • hajali asetsevad instituudi õppetoolid (söötmisteaduse õppetool, tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool) koondada.

Instituut tagab oma vastutusvaldkondade jätkusuutliku arengu, tehes selleks koostööd teiste teadus- ja arendusasutustega, valmistades ette interdistsiplinaarseid projektitaotlusi ning arendades õppe- ja teadustööks vajalikku taristut.

Missioon

Loome ja jagame teadmisi ning praktilisi oskusi veterinaaria, loomakasvatuse, vesiviljeluse ja toiduteaduse valdkondade edenemiseks ning loomade ja inimese heaolu hüvanguks.

Visioon

Instituut on hinnatud õppe-, teadus- ja arenduskeskus veterinaaria, loomakasvatuse, vesiviljeluse ja toiduteaduse valdkondades kodu- ja välismaal.

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut jagab ülikooli väärtusi, milleks on usaldusväärsus, avatus, loovus, akadeemiline vabadus ning eesti keele ja kultuuri säilimine. Instituut annab endast parima kvaliteetse teadustöö ja hariduse ning ühiskonna teenimisega Eestimaa kestliku arengu heaks.

Hoolime oma kolleegidest, üliõpilastest, koostööpartneritest ja instituudist. Instituut tunnustab ja väärtustab oma töötajaid.