Bakalaureuseõpe

ELUKUTSE ÕPE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS MEEDIAKAJASTUSED GALERII TÖÖTAJAD
  Õpikeskkond        
  Bakalaureuseõpe        
  Magistriõpe        
  Doktoriõpe        
  Üliõpilastööde juhend        
  Vilistlasele        

 

Vastuvõtutingimused
  Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
Üldeesmärgid
  Valmistada ette laiapõhjaliste tehnoloogiaalaste teadmistega spetsialiste toiduainetööstuse või toiduahela muude sektorite jätkusuutlikuks majandamiseks. Õppekava võimaldab bakalaureuseõppe üliõpilastel omandada baasteadmised taimsete ja loomsete toiduainete tootmise tehnoloogiatest, vastavate toiduahelate funktsioneerimisest ning teaduslik-tehnilisest arengust. Omandatav akadeemiline haridus võimaldab jätkata õpinguid magistriõppes, asuda toiduainetööstusse või toiduahela mõnda muusse valdkonda tööle spetsialistina toiduainete tehnoloogia alaseid teadmisi ja oskusi nõudvatel ametikohtadel.
Õpiväljundid
  Õppekava edukalt läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet toidutoorme tootmisest, ning oskab hinnata toidu toote-ahela terviklikkust toorme tootmisest toiduainete tarbimiseni;
2) tunneb toiduainete töötlemise üldist ajalugu, erialaseid arengusuundi ja oskab neid seostada teaduse ja tehnika progressi, kultuuriliste eripärade ning ühiskondlike ja eetiliste aspektidega;
3) omab süsteemset ülevaadet toiduainete tehnoloogia põhimõistetest, teoreetilistest ja tehnilistest printsiipidest, erialase uurimistöö meetoditest ning oskab neid seostada siduserialadega;
4) tunneb üldisel tasemel erinevate toiduainete tootmise tehnoloogiaid, neis kasutatavaid protsesse ja seadmeid ning toiduainete kvaliteedi ja ohutusega seotud aspekte;
5) suudab individuaalselt või meeskonnatööna otstarbekalt lahendada toiduainete tehnoloogias ja toidu tooteahelas esile kerkivaid probleeme;
6) mõistab teadmiste olulisust, oskab rakendada tehnoloogia ja tehnika uurimismeetodeid, koguda ja kriitiliselt hinnata erialast informatsiooni, on võimeline suuliselt ja kirjalikult selgitama toidu tooteahela ja toiduainete tootmisega seotut eesti või mõnes eriala jaoks olulises võõrkeeles;
7) on valmis ühistegevuseks, elukestvaks enesetäiendamiseks ja õpingute jätkamiseks magistriõppes.

 

Fotod bakalaureuseõppest