Magistriõpe

ELUKUTSE ÕPE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS MEEDIAKAJASUTUSED GALERII TÖÖTAJAD
  Õpikeskkond        
  Bakalaureuseõpe        
  Magistriõpe        
  Doktoriõpe        
  Üliõpilastööde juhend        
  Vilistlasele        
Vastuvõtutingimused
  Bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
Üldeesmärgid
  Õppekava võimaldab:
lihatehnoloogia üliõpilastel omandada süvateadmised lihanduse valdkonnast, lihast, lihasaadustest, nende töötlemise tehnoloogiast ja lihanduse alase uurimistöö põhisuundadest;
piimatehnoloogia üliõpilastel omandada süvateadmised piimanduse valdkonnast, piimasaadustest, nende töötlemise tehnoloogiast, ja piimanduse alase uurimistöö põhisuundadest;
Omandatav akadeemiline haridus võimaldab jätkata õpinguid doktoriõppes või asuda tööle liha- või piimasaaduste tootmise ja turustamise juhina, tehnoloogina, nõustajana või lihanduse/piimanduse valdkonna muudes harudes juhtiva spetsialistina, teadlasena või õpetajana/õppejõuna.
Õpiväljundid
  Õppekava läbinu:
1) oskab süsteemselt rakendada omandatud teadmisi ja uurimismeetodeid erialaste probleemide lahendamisel;
2) oskab juhtida erialast ettevõtet, asutust või organisatsiooni, korraldada selle igapäevast tööd, planeerida tootmist või tegevust lühemas ja pikemas perspektiivis;
3) oskab iseseisvalt ja meeskonnatöös analüüsida erialaseid ja valdkondlikke arenguid, seostada neid interdistsiplinaarselt muude tooteahela, toitumise ja tervise valdkondadega, arvestades ühiskonna väärtusi ja vajadusi;
4) oskab iseseisvalt koguda, analüüsida ja hinnata erialast teavet ja väljendada end erialastes küsimustes kõnes ja kirjas, mh vähemalt ühes võõrkeeles;
5) tunneb oma valdkonna teadus- ja arendustöö spetsiifikat ja meetodeid ning suudab neid teadmisi rakendada teadus- ja arendustegevuses;
6) on valmis elukestvaks enesetäiendamiseks ja õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

Fotod magistriõppest