Magistriõpe

ELUKUTSE ÕPE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS MEEDIAKAJASUTUSED GALERII TÖÖTAJAD
  Õpikeskkond        
  Bakalaureuseõpe        
  Magistriõpe        
  Doktoriõpe        
  Üliõpilastööde juhend        
  Vilistlasele        
Vastuvõtutingimused
  Bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
Üldeesmärgid
  Õppekava võimaldab:
lihatehnoloogia üliõpilastel omandada süvateadmised lihanduse valdkonnast, lihast, lihasaadustest, nende töötlemise tehnoloogiast ja lihanduse alase uurimistöö põhisuundadest;
piimatehnoloogia üliõpilastel omandada süvateadmised piimanduse valdkonnast, piimasaadustest, nende töötlemise tehnoloogiast, ja piimanduse alase uurimistöö põhisuundadest.
Omandatav akadeemiline haridus võimaldab jätkata õpinguid doktoriõppes või asuda tööle liha- või piimasaaduste tootmise ja turustamise juhina, tehnoloogina, nõustajana või lihanduse/piimanduse valdkonna muudes harudes juhtiva spetsialistina, teadlasena või õpetajana/õppejõuna.
Õpiväljundid
  Lihatehnoloogia erialal magistriõppe läbinud üliõpilane on lihanduse valdkonda ja lihatoodete tehnoloogiat tundev tippspetsialist, kes:
1) oskab süsteemselt rakendada omandatud teadmisi ja uurimismeetodeid erialaste probleemide lahendamisel;
2) suudab juhtida erialast ettevõtet, asutust või organisatsiooni, korraldada selle igapäevast tööd, planeerida tootmist või tegevust lühemas ja pikemas perspektiivis;
3) on võimeline iseseisvalt või meeskonnatööna analüüsima erialaseid ja valdkondlikke arenguid, neid interdistsiplinaarselt seostama muude toidu tooteahela, toitumise ja tervise valdkondadega, arvestades demokraatliku ühiskonna väärtusi ja vajadusi;
4) suudab iseseisvalt koguda, analüüsida ja hinnata erialast informatsiooni ning end erialaselt väljendama nii sõnas kui kirjas, mh vähemalt ühes võõrkeeles;
5) tunneb oma valdkonna teadus- ja arendusöö spetsiifilisi meetodeid ning suudab neid teadmisi rakendada iseseisvas teadus- ja arendustegevuses;
6) on valmis elukestvaks enesetäiendamiseks ja doktoriõppeks.
Piimatehnoloogia erialal magistriõppe läbinud üliõpilane on piimanduse valdkonda ja piimatoodete tehnoloogiat tundev tippspetsialist, kes:
1) oskab süsteemselt rakendada omandatud teadmisi ja uurimismeetodeid erialaste probleemide lahendamisel;
2) suudab juhtida erialast ettevõtet, asutust või organisatsiooni, korraldada selle igapäevast tööd, planeerida tootmist või tegevust lühemas ja pikemas perspektiivis;
3) on võimeline iseseisvalt või meeskonnatööna analüüsima erialaseid ja valdkondlikke arenguid, neid interdistsiplinaarselt seostama muude toidu tooteahela, toitumise ja tervise valdkondadega, arvestades demokraatliku ühiskonna väärtusi ja vajadusi;
4) suudab iseseisvalt koguda, analüüsida ja hinnata erialast informatsiooni ning end erialaselt väljendama nii sõnas kui kirjas, mh vähemalt ühes võõrkeeles;
5) tunneb oma valdkonna teadus- ja arendusöö spetsiifilisi meetodeid ning suudab neid teadmisi rakendada iseseisvas teadus- ja arendustegevuses;
6) on valmis elukestvaks enesetäiendamiseks ja doktoriõppeks.

 

 

Fotod magistriõppest