Toiduhügieeni ja -ohutuse üksus

Alates 01.01.2022 kuulub Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool
Veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli
koosseisu uue nimetusega Toiduhügieeni ja -ohutuse üksus.

In English

Toiduhügieeni ja -ohutuse üksus/vastutusvaldkond

Kreutzwaldi 56/3
Tartu, 51006
Tel. +372 731 3433

Toiduhügieeni ja -ohutuse üksus on toiduhügieeni valdkonna kompetentsikeskus Eestis.

Üksus vastutab valdkonna teadusuuringute ja õpetamise kvaliteedi, konkurentsivõime ja edendamise eest. Õppetooli akadeemilise personali poolt antakse välja valdkonnaga seonduvaid teadus- ja õppepublikatsioone, ekspertarvamusi, toiduohutuse riskihinnanguid ning juhenddokumente. Õppetool teeb teadus- ja arenduslast koostööd teiste Maaülikooli vastutusvaldkondade ja üksustega ning Eesti ja välispartneritega.

Alus- ja rakendusuuringute valdkonnas on põhifookuses toidu keemilised ja mikrobioloogilised ohud ning rahvatervisega seonduvate riskide vähendamise võimalused. Lisaks zoonootiliste haigustekitajate uuringutele on õppetooli doktoritööde teemaks toidutaimede ning nende metaboliitide antioksüdantse ja antibakteriaalse toime uuringud, kus esindatud selge suunitlus inimese tervise kaitsele. Toidu keemiliste ohtudega seotud uuringutes hinnatakse nitritite, nitraatide, akrüülamiidi ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH-d) toidust saadavust Eesti elanike poolt. Toiduhügieeni ja rahvatervise vastutusvaldkonna tegevuse sisuks on: toiduhügieen ja -ohutus, veterinaarne rahvatervis, mikrobioloogilised, keemilised ja füüsikalised ohud ning nende ohjamine loomse ja taimse toidu käitlemisel, tootmis- ja keskkonnahügieen, toidu- ja keskkonna toksikoloogia, loomadelt inimesele ja vastupidi üle kanduvad haigused, veterinaarseadusandlus, riskihindamine toiduohutuse valdkonnas ja veehügieen.

Toiduhügieeni osakond Toiduhügieeni osakond